Waarom

Mei 2022, een jaar na de start van het initiatief Vignetplicht.nl. Een goed moment om de balans op te maken. Wat was de aanleiding? Wat is gebeurd, wat weten we nu en is er nog iets bereikt?

Verontwaardiging bij bootbezitters met een eigen steiger aan het IJmeer – toen ze in april 2021 een sticker aantroffen met de mededeling dat “Inspecteurs/toezichthouders hadden geconstateerd, dat 

 • geen geldig binnenhavengeld vignet was aangebracht en het zonder zo’n vignet niet is toegestaan om een ligplaats in te nemen in het openbare water van Amsterdam; 
 • het vaartuig “zou worden weggesleept, als niet binnen 14 dagen na dagtekening, het vaartuig was voorzien van een geldig en geactiveerd vignet”

Ongeloof bij bootbezitters, als ze zich geconfronteerd zien met de tarieven. Vooral bij diegenen, die eerst een sluis door moeten en menig gepland vaartochtje letterlijk in het water hebben zien vallen door de slechte sluisbediening en vele stremmingen van voorgaande jaren.

Onbegrip over deze koers van deze gemeente. Dezelfde gemeente, die jarenlang mensen naar IJburg heeft gelokt met de in het vooruitzicht gestelde waterrecreatie en het eigen steigertje voor het eigen bootje, zonder daarbij te vermelden dat dat wel zou inhouden dat ieder jaar(!) gemiddeld € 800,00 (soms zelfs € 1800,00!) aan belasting dient te worden afgetikt voor die paar maandjes vaarplezier.

Twijfels en zorgen over de inzet van een RFID chip, waarmee het Vignet sinds 2021 blijkt te zijn uitgerust. Twijfels ook over de zorgvuldigheid bij de (besluitvorming over de) controle en heffingsprocessen van de binnenhavengelden. Waarom ben ik verplicht tot het plaatsen van een chip op mijn boot die als zender werkt? Mijn boot vaart niet uit zichzelf … hoe zit dat met mijn privacy? Wie kunnen die chip uitlezen? Welke gegevens zijn dat? Welk alternatief wordt mij geboden als ik zo’n chip niet wil? Vragen die tot dusver nog onbeantwoord bleven.

Ten behoeve van het delen van ervaringen werd een WhatsApp groep ingericht. Zo’n groep heeft echter als nadeel, dat nieuwe deelnemers starten met een informatieachterstand. Dit vergroot de kans dat al eerder gevoerde discussies telkens opnieuw worden herhaald. Om die nadelen het hoofd te bieden is een besloten platform ingericht. Hierdoor kunnen “nieuwkomers” kennis nemen van eerder gevoerde discussies, gewisselde ervaringen en documenten. 

Om de veiligheid van de interacties met – en tussen – deelnemers optimaal te borgen, heeft een migratie van WhatsApp naar Signal plaatsgevonden. Ook is dit domein, na het succesvol doorlopen van tests van website en mailserver, opgenomen in de “Hall of Fame Kampioenen!” (zie de toelichting op deze pagina

Op de pagina Actueel zijn vermeldenswaardige zaken vermeld. Niet vrolijk word je van de constatering, dat 

 • het met de communicatie door en met de gemeente nog steeds zeer droevig is gesteld;
 • je veel geduld moet hebben om antwoord te krijgen op vragen, als je dat al krijgt;
 • door de hoge kosten en het gebrek aan laadpalen er niemand kan profiteren van de in het vooruitzicht gestelde korting van 70% korting op het BHG voor een uitstoot vrije boot;
 • er weinig zicht lijkt te bestaan voor de impact van dit beleid;
 • langdurige sluis stremmingen kennelijk de gewoonste zaak van de wereld zijn;
 • iemand die een te duur vignet heeft aangeschaft, zijn geld niet terug krijgt; 
 • het beeld: “die IJburgers kunnen zich dat best permitteren” nog steeds lijkt te overheersen;
 • Inmiddels een toenemend aantal mensen hun bootje weg heeft gedaan of dit overweegt; 
 • men ongevoelig lijkt voor de emotionele gevolgen van dat laatste in gezinnen met jonge kinderen, die zich die extra honderden Euro’s  per jaar voor het rubberbootje van zoon of dochterlief echt niet kunnen permitteren;
 • toezeggingen geen gestalte krijgen en niets gebeurt met het afnemend vertrouwen.

Ervaringen van deelnemers bevestigen de conclusies van Munish Ramlal die, in zijn rol als “Ombudsman van de Metropool Amsterdam”, zijn observaties van het eerste half jaar op 1 februari heeft gedeeld met B&W en de Gemeenteraad. 

 • Duidelijk is geworden dat ook voor ambtenaren van de gemeente Amsterdam niet alles even duidelijk is.
 • De introductie van het doorvaartvignet werd op 7 juni 2021 uitgesteld i.v.m. “de complexiteit van het innovatieve project“. Welke rol we daarin als collectief hebben gespeeld is niet helemaal duidelijk; 
 • Aangetekende bezwaren hebben tot stagnatie geleid binnen de juridische afdeling;
 • Verschillende bootbezitters voeren, al dan niet collectief, gesprekken met juristen, waarbij de documenten en mails, die binnen het platform zijn/worden gedeeld, hun waarde hebben; 

Vertrouwen

Er is nog geen sprake is van de door ons als IJburgers gewenste koerswijziging van dit beleid. Een beleid, dat een onbezonnen korting van 70% belooft voor een uitstootvrije motor en dat op zijn minst de schijn op zich laadt van een ordinaire belastingmaatregel voor bootbezitters. Veel valt dus af te dingen op de zowel de beleidsmatige keuzes, als de manier waarop daaraan uitvoering wordt gegeven. Omdat de opbrengst van de te verwachten inkomsten al een bestemming zullen hebben gekregen voordat deze is geïnd, moet rekening worden gehouden met vertraging en tegenwind. Koersvastheid van dit initiatief is daarom geboden.

Op deze website vind je informatie, en word je op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen. Klik hier als je ook wordt geconfronteerd met deze onredelijke heffing en wilt kennis nemen van ervaringen van anderen of meedenken over de individuele en/of gezamenlijke acties.