Privacyverklaring

Om deel te kunnen nemen aan de interacties via het Platform heb je je naam en e-mailadres vertrekt, aangegeven of je van een steiger op IJburg gebruik maakt en waar die op IJburg is gesitueerd (zie de op deze pagina vermelde locaties). Er worden dus geen adresgegevens verwerkt. In deze privacy verklaring staat beschreven hoe wordt omgegaan met deze gegevens en tref je informatie over cookies en de beveiliging.

  • De verstrekte gegevens worden uitsluitend verwerkt voor het doel zoals hierboven beschreven: platform deelnemers in staat te stellen met elkaar te communiceren.
  • Deze gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze worden verwerkt.
  • Bij het verwerven, verwerken, opslaan en beheren van deze gegevens wordt de privacy wetgeving (de General Data Protection Regulation (GDPR) of -zoals in het Nederlands vertaald- de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht genomen.
  • Veel waarde wordt gehecht aan een duidelijk en transparant privacybeleid. Eventuele klachten of suggesties kun je sturen naar rob@vignetplicht.nl

Cookies
Om deze site goed te laten werken wordt gebruik gemaakt van functionele cookies. Wat dat zijn wordt duidelijk uitgelegd op de site Veilig Internetten.nl. Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft in principe niet om toestemming te worden gevraagd. Wel wordt verwacht dat websitebezoekers hierover worden geïnformeerd. Er worden geen Google-diensten afgenomen in combinatie met de Google Analytics cookies.

Beveiliging
Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daartoe is deze site onder meer opgenomen in de Hall of Fame van websites.

Verstrekking aan derden
Er worden geen persoonsgegevens aan derden vertrekt, tenzij dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Ook worden geen werkzaamheden aan derden uitbesteed die het beheer en de bewerking van persoonsgegevens betreffen.

Privacyrechten betrokkenen
Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming bestaat het recht tot inzage, dataportabiliteit (overdracht), verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van je eigen persoonsgegevens. Verzoeken en eventuele klachten graag richten aan rob@vignetplicht.nl. Eventueel kan via de de site van de toezichthouder een klacht wordt ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV, Den Haag).

Rob Stadt, mei 2021